اهداف جشنواره:

1-    شناساندن بخشی از بازار کار و ویژگی‌های آن شامل بخش‌های معضل‌خیز و محروم و پتانسیل‌های موجود در این مناطق به افراد کار‌آفرین

2-    تشویق ایده‌پردازی خلاقانه و کارآفرینانه با رویکرد کاهش آسیب‌های اجتماعی

3-    ارزش‌دهی به ایده‌های خلاقانه که نیازمند مهارت و دانش بالا نباشند

4-    پر رنگ‌تر ساختن جایگاه و اهمیت کارآفرینان اجتماعی و ایجاد ارتباط بین کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)