1. برگزاری جشنواره
جشنواره کارآفرینی اجتماعی گل یخ به زودی برگزار خواهد شد.