برگزاری جشنواره
1393-01-22

جشنواره کارآفرینی اجتماعی گل یخ به زودی برگزار خواهد شد. سایر اطلاعات به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.